نمونه موردی پل کروسل با BIM

پل کروسل با BIM ایران

نمونه موردی پل کروسل با BIM ایران

پل کروسل یک پل کابل مهاری است که توسط سازمان فعالیت های عمومی هلسینکی انجام شده است، این پل غرب جات کاساری(بخشی از شهر هلسینکی) را به روهالاتی متصل می کند،در این پروژه فرآیند طراحی و ساخت، توسط گروه مدیریت پروژه با استفاده از BIM ایران و اصول ساخت و ساز ناب انجام شده است.

پل کروسل با BIM ایران

نتایج استفاده از این دو روش در این پل را در موارد زیر خلاصه کرد:

پشتیبانی نرم افزار Tekla برای هماهنگ سازی BIM و LPS(Last Planner System) و استفاده از آغاز پروژه برای مجموعه اهداف، انجام آموزش های اولیه و ایجاد یک محیط یادگیری و بهبود.

استفاده از مدل برای تکمیل ساخت و ساز و انجام تکنیک های مدیریت پروژه(برنامه ریزی، کنترل، تبادل اطلاعات، جلسات، کنترل کیفیت و…) استفاده از مدل و قابلیت هماهنگ سازی برای دستیابی اطلاعات.

استفاده برنامه چهار بعدی برای ایجاد شبکه تعهدات و ارزیابی شبکه برای برنامه ریزی اقع بینانه.

استفاده از اسکن لیزری برای مدل سازی می تواند برای بررسی کار وکنترل بسیار موثر است و استفاده به جا می تواند از دوباره کاری جلوگیری کند.

استفاده از LSP در جلسات باعث ایجاد درک بهتر از محصول نهایی و فرآیند انجام کار می شود.

دخالت ذینفعان پروژه و همچنین تیم های کاری در LSP و برنامه ریزی جلسات،اطمینان از این که اجزا به خوبی و مطابق طراحی ساخته شده اند.

اطمینان از این که تمام افراد متعهد به انجام فعالیت خود درزمان مشخص شده هستند به طوری که از عقب ماندن کار جلوگیری می شود.(Eastman, C et al,2011)

  1. نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد این تکنولوژی با نشان دادن نمای سه بعدی از طرح و همچنین در دسترس بودن مصالح و برآورد دقیق حجم های کاری با استفاده از ابزار BIM می تواند ذهنیت نزدیک به واقعیتی را در اختیار پیمانکاران و افراد درگیر در اجرای پروژه را برای آن ها فراهم کند. همچنین دیگر قابلیت های این تکنولوژی با شناسایی خطرات احتمالی و کمک به تجهیز مناسب سایت باعث کاهش وقفه در کار به علت مشکلات و یا جانمایی نامناسب مصالح در تجهیز کارگاه می شود. همچنین با استفاده از حجم های کاری و زمان آن ها می توان به صورت مناسب مصالح مورد نیاز پروژه طبق زمان بندی تهیه شده و از تاخیرات ناشی از کمبود مصالح د سر پروژه و مشکلاتی از این قبیل جلوگیری می کند. مزیت این پروژه برای پیمانکاران استفاده از برآورد دقیق آن جهت شرکت در مناقصات و اطمینان از سودآوری انجام پروژه می باشد که این امر با تقویت پیمانکاران باعث رونق بیشتر در صنعت ساخت و ساز خواهد شد.

منابع و مراجع

[۱]- Smith.D, (2007), An Introduction to Building Information Modeling (BIM), Journal of Building

Information Modeling, fall 2007.

[۲] Krygiel, E., & Nies, B. (2008). Green BIM: successful sustainable design with building information

modeling. John Wiley & Sons..

[۳] Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information

modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. John Wiley & Sons..

[۴]NBIMS. (2007). Natinal Bulding InformaTion Modelling Standards:Owerview. United States: National

Institute of Bulding Science.

[۵] Sacks, R., Koskela, L., Dave, B. A., & Owen, R. (2010). Interaction of lean and building information

.modeling in construction. Journal of construction engineering and management, 136(9), 968-980

[۶] autodesk.lnc (2010) plan and practice framework for implementation bim autodesk bim deploy

[۷] Dunn, J. E. (2007). Building Information Modeling Specialist. Retrieved from:

www.kcrevit.com/Job_Postings_Main.htm