تاسیسات

تاسیسات

استفاده از BIM ایران در بخش تا سیسات مکانیک و برق می توان از بسیاری از هزینه ها ی اضافی جلوگیری کرد برای مثال می توان در لوله کشی از پرت لوله ها و فیتینگ های اضافی جلوگیری کرد و به دقیق متراژلوله ها را داد و نیز با استفاده از مدل می توان از قبل از اجرا نسبت به جانمایی تاسیسات و محل عبور رایزرها ی آن و به طور کلی شماتیکی از طرح قبل از اجرا مشاهده کرد و می توان بسیاری از مشکلات را قبل از اجرا حل کرد و در بحث موتورخانه می توان به جای اینکه در اجرا موتورخانه بند مورتورخانه را در حین کار اجرا کند با استفاده از مدل می توان طرح را برای موتورخانه اجرا کرد و دیگر نیازی به موتور خانه بند و هزینه اضافی نیست .

د ربخش برق می توان تعداد کل تجهیزات و کنتور تابلو سیم و… به طور دقیق محاسبه کرد و قبل از اجرا آن را تعبیه کرد .

با استفاده از این نرم افزار می توان متره برآورد piping و برق را انجام داد و قبل از اجرا مقدار متراژ لوله استفاده شده و هزینه کل آن و تعداد فیتینگ ها و هزینه های آن و کل تجهیزات مکانیکی را طبق جدولی مشخص کرد که می توان یکی از قابلیت های بسیار مهم مدل کردن قبل از اجرا است .

همچنین می توان با استفاده از این نرم افزار محاسبات انرژی سرمایشی و گرمایشی آن تجهیزات مکانیکی مورد نیاز را تهیه کرد.