اثرگذاری نرم افزار های مختلف بر ارتقا فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM ایران

بررسی اثرگذاری نرم افزار های مختلف بر ارتقا فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان

میلادوطن خواه۱، حسنعلی مسلمان یزدی۲

۱گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

۲گروه مهندسی عمران، واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامی،میبد،ایران

چکیده

همواره جهت ترویج و همه گیر نمودن فناوری های جدید، باید زمینه های پیاده سازی آن را فراهم نمود که این نوعی از فرهنگ سازی می باشد. در زمینه فناوری اطلاعات ساختمان۱ که اختصارا با BIM نمایش داده می شود نیز فرآیند این چنین است و به این دلیل است که این فناوری نه تنها در کشور ما، بلکه در سراسر دنیا جزء فناوری های مدرن شناخته می شود و کار برای ارتقا و پیشرفت در این زمینه بسیار است. مدل سازی اطلاعات ساختمان مبتنی بر سیستم های نرم افزاری بوده و با بهره گیری از پایگاه های قوی ای از اطلاعات، به صورت اتوماتیک وار اقدام به اصلاح و ایجاد تغییر در طرح مورد نظر می نماید. هدف از این مقاله بررسی نرم افزار های مورد استفاده در این فناوری و نیز میزان پیشرفت و گرویدن کاربران در دوره های مختلف به نرم افزار های مختلف در این زمینه می باشد. قابل ذکر است که منظور از BIM

در این تحقیق، همان مدلسازی اطلاعات ساختمان است و در قسمت های مختلف مقاله به صورت اختصار مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: مدلسازی اطلاعات ساختمان،BIM ایران ,مدیریت پروژه،آموزش revit

BIM ایران

مقدمه

آنچه که در آغاز انجام تحقیقات در این زمینه بسیار محسوس می باشد، نوگرایی و مدرن بودن این بحث توام با استقبال و رویکرد و تقاضای بالا در زمینه های مختلف مهندسی در راستای توسعه ارائه خدمات می باشد. اساس این فناوری مبتنی بر سیستم های نرم افزاری بوده اما به اشتباه بسیاری از افراد این فناوری را یک نرم افزار خوانده در حالیکه این چنین نبوده و BIM یک فرآیند۲ مبتنی بر سیستم های نرم افزاری قدرتمند می باشد. هدف از این مقاله بررسی زمینه های مختلف اثر گذاری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان با تمرکز بر نرم افزار های رایج در آن زمینه و نیز نمایان کردن افزایش روی آوردن به استفاده از BIM ایران در بین مهندسین و دست اندرکاران پروژه ها است. روش جمع بندی مقاله نیز بدین شکل بوده که ابتدا جهت شناخت بهتر این فناوری معرفی جامعی از آن داشته و سپس تاریخچه شکل گیری این فرایند تشریح می گردد و پس از آن آیین نامه ها و نرم افزار های پر مخاطب در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، بررسی و مرور ادبیات و مطالعات صورت در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد.

برای مشاهده ی ادامه مقاله می توانید مقاله ی تعریف مدل سازی اطلاعات ساختمان را مطالعه نمائید.